You are currently viewing INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane  :

 • drogą elektroniczną – od 01 lipca 2021 r. za pośrednictwem Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/) oraz bankowości elektronicznej,

 • tradycyjnie ( w wersji papierowej) od dnia 1 sierpnia 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-15:30.Wnioski w wersji papierowej można pobrać od 20 lipca 2021 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna, do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiada orzeczenia o niepełnosprawności – bezterminowo.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 900 zł (kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2021 r.) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,

 • zawarła związek małżeński.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach w przypadku dochodów innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (oryginał) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą( oryginał),

 • dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu,

 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku należy dostarczyć w postaci kopii oraz oryginału do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy:

 • do 31 sierpnia przyznanie i wypłata świadczeń następuje do dnia 31 października,

 • w miesiącu wrześniu przyznanie i wypłata świadczeń następuje nie później niż do 30 listopada,

 • w miesiącu październiku, przyznanie i wypłata następuje nie później niż do 31 grudnia,

 • w miesiącu listopadzie , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

 • od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem telefonu 84 639 17 01 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Zmiany dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu pod adresem: www.gopszamosc.naszbip.pl.