Stypendia socjalne

Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.). Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zamość.

Charakter pomocy materialnej

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
• stypendium szkolne
• zasiłek szkolny

Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zamość
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kryterium dochodowe

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876 ze zm.)  wynosząca 528,00 zł.

Tryb wnioskowania

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:
• rodzice,
• opiekunowie prawni uczniów,
• pełnoletni uczniowie,
• dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.

Termin ubiegania się o stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się:
• od 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego,
• a w przypadku: uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim
 od 01 lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
• słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
 od 01 października – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.
W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:
• zajęcia z języka obcego, zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia sportowe i inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą.
2. Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym.
3. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki, a mianowicie na:
• zakup podręczników (tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne), map, globusa oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymaganymi przez szkołę,
• pomoce i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,
• opłata za Internet (w roku szkolnym), jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;
• strój sportowy
   4. Stypendium szkolne może być przyznane w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ (OPS) przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach jest niemożliwe lub niecelowe.
UWAGA! Dla każdego z uczniów należy złożyć indywidualny wniosek.
Wydatki poniesione na pomoc rzeczową dla ucznia  będą refundowane za rachunki i faktury /nie paragony/ wystawiane od 01 lipca 2021 r.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany:

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:
• śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
• kradzież w mieszkaniu ucznia,
• pożar lub zalanie mieszkania,
• klęska żywiołowa (susza, powódź),
• ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,wypadek komunikacyjny

WNIOSEK

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.
Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonów.
Jeżeli będzie brak poszczególnych załączników wniosek nie zostanie przyjęty.