Osoby uprawnione

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

  1. 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
  2. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
  4. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Więcej informacji na stronach www Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Świadczenia Rodzinne:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy

Świadczenie pielęgnacyjne:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

Świadczenie rodzicielskie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie