OPIEKA WYTCHNIENIOWA – ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamość, 22.03.2022

PS. 2201.1.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWEA”- EDYCJA 2022 – DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO W FORMIE ŚWIADCZENIA USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH POBYTU DZIENNEGO

Gmina Zamość – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu

ul. Szczebrzeska 120;

22-400 Zamość

gopszamosc@wp.pl

I. Niniejsze zamówienie nie podlega ustawie Pzp. Szacowana wartość zamówienia jest niższa niż 130 000 zł.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej, przez którą należy rozumieć doraźne czasowe – wsparcie o charakterze usług opiekuńczych mające odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Usługi te na rzecz członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej tj :

a. mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

b. wymagają wysokiego poziomu wsparcia,

c. stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego z terenu Gminy Zamość,

będą realizowane w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r, dla 10 osób.

Szacunkowa przewidziana do zrealizowania łączna ilość usług opieki wytchnieniowej wynosi 2400 godzin zegarowych. Usługi będą świadczone od poniedziałku do soboty w zależności od zgłaszanych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na usługi opieki wytchnieniowej.

III. Miejsce wykonania usługi:

Miejscem wykonywania usługi będzie, co do zasady miejsce zamieszkania/ przebywania osoby niesamodzielnej na terenie Gminy Zamość.

IV. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zadanie powinno być realizowane w sposób efektywny, oszczędny, terminowy, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, obowiązującymi standardami i przepisami prawa oraz Programem ,,Opieka wytchnieniowa,, – edycja 2022 – Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (FS).

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą    Zamość, a podmiotem wyłonionym w trybie zapytania ofertowego.

3. Zadanie będzie realizowane od piątku do soboty w zależności od zgłaszanych potrzeb w godzinach i zakresie określonym w Karcie zgłoszenia do Programu ,,Opieka wytchnieniowa,, – edycja 2022. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.

4. Sprawowanie usługi opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:

a) udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;

b) zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;

c) pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;

d) zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego;

e) podawanie leków karmienie PEG.

5. W ramach zadania liczba godzin przyznanej opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć 240 godzin dla 1 opiekuna lub członka rodziny osoby niepełnosprawnej.

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić osobom świadczącym usługi środki ochrony osobistej.

7. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł;

8. Wykonawca umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej;

V. Wymagania kadrowe:

1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – 2022);

2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym; 

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku, do których nie ogłoszono upadłości ani nie otwarto likwidacji.

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty i osoby, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (wzór oświadczenia w Załączniku nr 2). W przypadku złożenia oferty przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie on wykluczony z udziału
w postępowaniu.

VII. Zasady rozliczeń

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w ujęciu miesięcznym (iloczyn sumy zrealizowanych godzin i stawki ryczałtowej za jedną godzinę świadczenia usługi).

5. Płatności następować będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wstawionej faktury oraz prawidłowo wypełnionych kart realizacji Programu.

 

VIII. Sposób przygotowania ofert.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz oferty” stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. Do „Formularza Ofertowego” należy dołączyć ‘Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiący załącznik Nr 2 oraz „Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia” stanowiące załącznik Nr 3

IX. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Oferty należy złożyć w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu; ul. Szczebrzeska 120; 22-400 Zamość pok. Nr 12 osobiście lub pocztą w terminie do dnia 30.03.2022 r. do godz. 10.00 (koperta powinna być opisana ,,Opieka Wytchnieniowa“-edycja 2022“- oferta).

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Szczegółowych informacji uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu tel. 84 689 20 17 w godz. 7.30 do 15.30 .

X. Kryteria oceny ofert:

 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszelkie warunki postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wzór do obliczenia punktowego dla kryterium cena ofertowa brutto:

cena brutto 1 godz. oferty najtańszej

Liczba punktów = _________________________ x 100 pkt

cena brutto 1 godz. oferty ocenianej

Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów w ramach ww. kryterium oceny ofert.

XI. Opis sposobu obliczania ceny :

1. Cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

2. Cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

3. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności umowy.

4. Cenę należy podać w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

5. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą e-maila, faksu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

XII. Dodatkowe informacje

1. Zamówienie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom będą podlegały regułom dotyczącym wydatkowania i kwalifikowalności wydatków środków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności wdrażanych usług oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji.

XIII. Załączniki

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Załącznik Nr 3 Wykaz osób przewidzianych do wykonywania zamówienia

Załącznik Nr 4 Klauzula RODO

Załącznik Nr 5 Wzór umowy

 

1Klauzula_RODO__zal._nr_4

1Oswiadczenie_wykonawcy_zal.nr._2

1Wykaz_osob_przewidzianych_do_realizacji_zamowienia__zal._nr.3

2Oferta_zal._nr.1

2Wzor_umowy_zal._nr.5_

OGŁOSZENIE OPIEKA 2022

 

Zatwierdzam:

KIEROWNIK GOPS ZAMOŚĆ

MARZENA BOSOWSKA