Przeciwdziałanie uzależnieniom

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    działa na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (ustawa z dnia 26 października 1982r. z późn. zmian).  W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwaną dalej GKRPA lub gminną komisją) wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje  

w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godz. 16.00 do 18.00

w Zamościu ul. Peowiaków 92 (budynek Gminy Zamość).

Do zadań gminnej komisji  m.in. należy: 

–     podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się w zakładzie lecznictwa odwykowego,

–        przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,

–        wystąpienie do instytucji (GOPS, Policja) z prośbą o sporządzenie wywiadu środowiskowego,

–        wezwanie do Punktu Konsultacyjnego na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie.

W przypadku braku u osoby uzależnionej motywacji do podjęcia leczenia odwykowego GKRPA podejmuje kolejne działania, a mianowicie:

–        skierowanie na badanie przez biegłego, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia.

–        złożenie wniosku w Sądzie Rejonowym wraz z odpowiednią dokumentacją w celu wydania wyroku odnośnie leczenia przymusowego.

Samo złożenie wniosku do Sądu podlega opłacie. Działania podjęte przez Sąd Rejonowy w Zamościu podlegają opłacie w przedmiocie wydania opinii przez biegłego sądowego. W ramach środków profilaktyki ponosi się  koszty badania biegłego psychiatrę sądowego i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki dąży się do  zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

W ramach działań profilaktycznych, edukacyjnych  kierowanych do dorosłej społeczności lokalnej. Na terenie Gminy Zamość PUNKT KONSULTACYJNO-PORADNIANY, zwany dalej Punktem Konsultacyjnym.  Jest on pomostem, który łączy mieszkańców danego terenu, na którym nie ma profesjonalnej oferty terapeutycznej, z zakładami lecznictwa odwykowego. Zadaniem punktu nie jest samodzielne prowadzenie terapii uzależnienia od alkoholu.  Z Punktu korzystają również wszyscy mieszkańcy gminy wymagający pomocy specjalisty.

Główne zadania Punktu to:

  • informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach terapii uzależnień,
  • motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia w placówkach terapii uzależnień,
  • udzielanie wsparcia pacjentom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • uruchomienie interwencji, za zgodą osoby doznającej przemocy, w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy domowej,
  • udzielanie członkom rodzin dotkniętych przemocą porad prawnych i pomocy w kierowaniu spraw o znęcanie, alimentację itp. do Prokuratury i Sądu Rejonowego w Zamościu,
  • informowanie o miejscach, gdzie członkowie rodzin (ofiary przemocy) mogą uzyskać schronienie, pomoc materialną itp.
  • informowanie o możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną,  systemową pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny,

Konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, diagnozę, terapię i edukację prowadzi psychoterapeutka  w każdy czwartek w godz. 15.30 – 18.00.

 

W ramach Punktu Konsultacyjnego w Zamościu zatrudniony jest też certyfikowany specjalista- ds. przemocy, którego zasadniczym zadaniem jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Interesanci przyjmowani są w każdą środę od godz. 16.30 do 19.30

Zadania Punktu konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy:

­    dążenie do zmiany świadomości i postaw społecznych wobec zjawiska przemocy domowej,

­    udzielanie porad,

­    uświadamianie ofierze jej prawa o nietykalności osobistej,

­    zmotywowanie poszkodowanej do podjęcia wszelkich działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji życiowej,

­    ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zatrudniona jest psycholog dla potrzeb wszystkich mieszkańców oraz dla potrzeb szkół.      

Pomocy psychologicznej udziela specjalista  w każdy wtorek w godz. 15.00 – 18.00 po uprzednim zapisaniu się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. tel. 84 638 52 01