Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 edycja 2024

  • Post author:
  • Post category:Aktualności

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA w 2024 roku: 184 000,00 zł

słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery tysiące zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA w 2024 roku: 230.000,00 zł

Słownie złotych: dwieście trzydzieści tysięcy zł.

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – edycja 2024 rok

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu”
w ramach, którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w Wiek szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

GRUPA DOCELOWA:

Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

Dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

 

Posiłek w szkole i w domu 2024r-1