Informacja dotycząca ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach w przypadku dochodów innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (oryginał) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą ( oryginał),

 • dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu;

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, 

 • kopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2021r., jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumenty dołączone do wniosku należy dostarczyć w postaci kopii, natomiast oryginał należy okazać do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

INFORMACJA O OKRESIE ZASIŁKOWYM 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu uprzejmie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego   na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2022r., natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną już od dnia 1 lipca 2022r.

Składania wniosków można dokonać za pośrednictwem:

 •  strony internetowej empatia.mrpips.gov.pl

 •  platformy teleinformatycznej ePUAP

 •   placówki pocztowej

 •   osobiście.

Wnioski należy pobierać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu  ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. I piętro , pokój nr 12.

Kryterium dochodowe.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł  (art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r.).

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego

świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Wypłata świadczeń

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać osobiście w ośrodku lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu (84) 6395201, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.