ZAPYTANIE OFERTOWE – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (mężczyznom) z terenu Gminy Zamość

Zamość, 23.11.2023 r.

PS.2201.3.1.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy w Zamościu

z siedzibą przy ul. Szczebrzeskiej 120; 22-400 Zamość
reprezentowanym przez:
P. Marzena Bosowska

2. Tryb udzielenie zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (mężczyznom) z terenu Gminy Zamość oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach.

3.2. Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:
a) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20C oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
b) umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju,
c) umożliwienie skorzystania z prysznica,

d) umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży),
e) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
f) zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
g) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności realizowane poprzez: zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, trening gospodarowania własnym budżetem, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej,
h) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w grupach wsparcia.

Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do schroniska w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie – 4 osoby.

Podana przez Zamawiającego liczba osób bezdomnych jest liczbą przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia ww. liczby osób w zależności od liczby faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu w schronisku skierowanych osób bezdomnych.
3.3 Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt 3.1. odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej o udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, którą wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu. Decyzja administracyjna wydawana jest w trybie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775).
3.4. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa określającą prawa i obowiązki jej stron, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.


4. Termin realizacji zamówienia:

Od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

5. Kryteria oceny oferty: cena- 100%, tj. Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim postawionym przez niego wymaganiom i o najniższej cenie za cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Zamość.

6. Istotne warunki zamówienia:

a) Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

6.1 Wymagania niezbędne:

a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

b) wymagania dotyczące lokalu schroniska: na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.)
c) posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudnianie kadry posiadającej kwalifikacje określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

d) odległość schroniska od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 110 km.
e) posiadanie niezbędnej kadry specjalistów do realizacji usługi o wymaganych przepisami prawa kwalifikacjach, w tym pracownika socjalnego (w wymiarze nie mniejszym niż 1 etat na 50 miejsc objętych ofertą) oraz co najmniej jednego opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.

Podmioty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

6.2 Wymagane dokumenty:

a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.

b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

d) pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

e) statut.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem).

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 8 grudnia 2023 r., do godz. 14:00 z dopiskiem „Oferta na schronienie dla osób bezdomnych 2024r.”:

1) w siedzibie Zamawiającego tj. 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 120, pokój nr 16

2) przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość.

Liczy się data wpływu do Ośrodka.

9. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci należność za faktycznie udzieloną pomoc tj. ilość dni faktycznego pobytu danej osoby w schronisku przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku (faktury, noty) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:

a) przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.

b) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

b) Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.
c) złożenie przez Wykonawcę oferty w ramach opisanego zapytania ofertowego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego Wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Monika Gajewska tel.84 638-20-17 wew. 28

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zamościu

Marzena Bosowska

Załącznik 1.umowa mężcz.

załącznik 2 .złożenie ofert mężczyzn

Załącznik nr 3 umowa-powierzenia-schronisko-mezczyzni