You are currently viewing Informacja o dodatku osłonowym

Informacja o dodatku osłonowym

  • Post author:
  • Post category:Aktualności

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od stycznia 2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP): /gopszamosc/SkrytkaESP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Prawidłowo wypełnione wnioski można wrzucać do urny znajdującej się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość (wejście od ulicy) w przypadku wątpliwości można poprosić pracownika o pomoc w wypełnieniu wniosków.

Wnioski będą przyjmowane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500* zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Jeśli wniosek nie zostanie złożony do końca stycznia, nadal można ubiegać się wsparcie. Wówczas należy złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf

Ustawa o dodatku osłonowym:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/O/D202