Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu informuje

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, adres: Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 846385201

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 846382017 wew.16 e-mail: iod@gops-zamosc.pl

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i cele przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w następujących celach:

 • ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2022r. poz 615),
 • ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2021r., poz. 877 z późn. zm.),
 • ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U.2019r., poz. 2407 z późn. zm.),
 • ustalenia prawa do świadczenia „Za życiem” na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2020r. poz. 1329),
 • przyznania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz.2268 z późn. zm.), 
 • przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2021 poz. 2021) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz.U. 2021r. poz. 716 z późn. zm.),
 • ustalenia prawa i opłat w sprawach o skierowanie i pobyt w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ustalenie prawa do świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz.2268 z późn. zm.),
 • prowadzenia procedury „niebieskiej karty” zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021r. poz. 1249),
 • realizacji zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021r. poz. 1915 z późn. zm),
 • ustalenia prawa do dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz. 1 z późn.zm).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa

5. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane z innych źródeł np. Urzędów Skarbowych, ZUS, KRUS, Sądów, Prokuratur, PUP, CEiDG, KRS, Zakładów pracy, Szkół, OPS, PCPR, PUP, Urzędów Miejskich, Jednostek Samorządu Terytorialnego.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych,
 • cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • prawo do usunięcia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w związku z czym jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).