INFORMACJA DOTYCZĄCA USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/ 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 trwający od 01.11.2023 roku do 31.10.2024 roku będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną od 1 lipca 2023 roku za pośrednictwem :

  • portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/)

 • tradycyjnie (w wersji papierowej) od 01 sierpnia 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 /sala obsługi na parterze/ lub wysyłając wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 należy złożyć wraz z poniżej wymienionymi dokumentami w przypadku:

osób posiadających gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2022r.

 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

osób pobierających bądź płacących alimenty w 2022r.

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz innych osób,

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w 2022 roku alimentów na rzecz innych osób,

 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej:

  – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

  – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

utraty bądź uzyskania dochodu:

 • oświadczenie lub inny dokument określający datę utraty bądź uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,

 • oświadczenie lub inny dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w 2022 roku,

 • oświadczenie lub inny dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku 2022.

osób samotnie wychowujących dzieci:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,

 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko lub osoby uczącej się

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny za rok 2022:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalone jest prawo do świadczeń rodzinnych innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

Pozostałe dokumenty:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 • oświadczenia lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 764 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się:

 • na dziecko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, do ukończenia przez dziecko 21 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole,

 • do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenia rodzinne w terminie do dnia 31 sierpnia br. gwarantuje wypłatę świadczeń do dnia 30 listopada br., natomiast dla wniosków złożonych od dnia 1 września do dnia 31 października wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia br.

Wnioski złożone od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku zostaną wypłacone do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 120, 22-400 Zamość lub pod numerem telefonu: 84 639 52 01 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu pod adresem: https://gopszamosc.bip.lubelskie.pl

Dokumenty dołączone do wniosku należy dostarczyć w postaci kopii, natomiast oryginał należy okazać do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

Zaświadczenie od komornika sądowego składane jest w oryginale.

WZORY WNIOSKÓW:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019