OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

w zakresie usług opiekuńczych na rok 2018

 

 

I. Nazwa, adres i rodzaj zamawiającego

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres zamawiającego: Partyzantów 94, 22-400 Zamość

Tel.: (0-84) 638-20-17, fax.: (0-84) 638-20-17, e-mail: gops_zamosc@zamosc.org.pl

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

 II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane będzie zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 24 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity: z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na świadczeniu podstawowych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Zamość w ilości:

– usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 380 godzin/miesięcznie co daje  4.560 godzin/rocznie.

– usługi opiekuńcze podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.800 godzin/miesięcznie co daje 21.600 godzin/rocznie.

– usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 10 godzin/miesięcznie co daje  120 godzin/rocznie – świadczone w dni świąteczne, sobotę i niedzielę.

– usługi opiekuńcze podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 190 godzin/miesięcznie co daje 2.280 godzin/rocznie – świadczone w dni świąteczne, sobotę i niedzielę.

Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin w zależności od potrzeb.

Przy świadczeniu usług mają zastosowanie przepisy:

a) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zmianami),

b) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598 ) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006r. Nr 134, poz. 943).

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 85.31.20.00-9 – Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

 

Termin wykonania zamówienia:

– 12 miesięcy tj. od dnia  01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

 IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch zamówień o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uzna zamówienia, które polegało na świadczeniu usług opiekuńczych i były wykonane należycie co powinno być udokumentowane referencjami.

b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Za sytuację ekonomiczną i finansową  gwarantującą należyte wykonanie zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który nie zalega z odprowadzaniem składek ZUS oraz podatków do Urzędu Skarbowego.

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w ofercie:

1.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

1.2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia –  załącznik nr 3

 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.3 ustawy:

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1 ustawy:

 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług o podobnym charakterze wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie min.2 – załącznik nr 4
 2. Kopie kwalifikacji, dyplomów i uprawnień osób przeznaczonych do realizacji zamówienia zg z zał.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie i muszą być skierowane na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Peowiaków 94, 22-400 Zamość, drogą elektroniczną na adres: gops_zamosc@zamosc.org.pl lub za pomocą faxu (0-84) 638-20-17
 3. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są Szewc Barbara lub Waldemar Kurzempa, tel. 84 638 20 17; wew. 20.
 4. Wyjaśnienie treści ogłoszenia:

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.

 1. Modyfikacja treści ogłoszenia:

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść ogłoszenia. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zamieszczone zostaną na stronie internetowej i są one wiążące przy składaniu ofert.

 1. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka.
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
 1. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach, posiadających oznaczenie
  a) koperta zewnętrzna: nazwa zamawiającego i jego adres, nazwa postępowania „ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

w zakresie usług opiekuńczych na rok 2018”

oraz zdanie „nie otwierać przed dniem 24.10.2017 r., godz. 10.00”
b) koperta wewnętrzna: nazwa oferenta i jego adres, nazwa zamawiającego i jego adres, nazwa
postępowania – ”Usługi opiekuńcze w 2018 roku.

6. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zamościu, ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, pokój nr 407., w terminie do dnia 24.10.2017r. do godz. 10:00
 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania.
 3. Oferty przysłane pocztą – w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert.
 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zamościu, ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, dnia 24.10.2017 r. o godz. 10.15, pok. 404.

 IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 2. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

 X. Kryteria oceny oferty.

 1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

– oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

– oferta składa się z wszystkich dokumentów,

– wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium oceny:

80 % – cena oferty

20 % – doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

 

2.1. Cena ofertowa:

 cena za 1 godzinę usługi specjalistycznej x przewidywana ilość godzin usług specjalistycznych w okresie rocznym + cena za 1 godzinę usługi specjalistycznej x przewidywana ilość godzin usług specjalistycznych w soboty, niedziele i święta + cena za 1 godzinę usług podstawowych x przewidywana ilość godzin usług podstawowych w okresie rocznym + cena za 1 godzinę usług podstawowych x przewidywana ilość godzin usług podstawowych w soboty, niedziele i święta

 

Do porównania i oceny ofert za kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór:

     

       najniższa cena oferty brutto

C=  —————————————- x 80%, przyjmuje się, że 80 % = 80 pkt.

       cena brutto oferty badanej

 

2.2. Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:

Zamawiający weźmie pod uwagę 5 osób z wykazu kadry, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Doświadczenie równe i wyższe niż 10 lat pracy w zawodzie opiekun/opiekunka – 4 pkt

Doświadczenie równe i wyższe niż 6 lat pracy w zawodzie opiekun/opiekunka – 3 pkt

Doświadczenie równe i wyższe niż 3 lata pracy w zawodzie opiekun/opiekunka – 1 pkt

Pod uwagę nie będą brane osoby, których doświadczenie zawodowe na stanowisku opiekunka jest niższe niż 3 lata.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca w kryterium dotyczącym doświadczenia kadry to 20 pkt.

 

XI. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Po dokonaniu wyboru oferty zamawiający niezwłocznie umieści na tablicy ogłoszeń GOPS, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zamość i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o adresie http://www.gops-zamosc.pl wyniki wyboru.

 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

a) dostarczyć na wezwanie dokumenty wymienione w dziale V,

b) podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

c) w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie – wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów w przedmiocie wykonywania zamówienia przed zawarciem umowy,

d) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Ogólne warunki umowy na jakich zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą zawarte są w projekcje umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku:

śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na wniosek wykonawcy po zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby.

2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej,

4) inne zmiany niż wymienione w pkt. 1-3 w następujących sytuacjach:

a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

b) zmiany warunków finansowania,

c) zmiany terminów zakończenia zamówienia określonych w umowie.

 

Zamość 12.10.2017 r.

 Kazimierz Seń

 …………………………………….

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówienia na usługi społeczne 2018
Załączniki do ogłoszenia na usługi społeczne 2018