You are currently viewing Oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Rejonowy w Zamościu

Oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Rejonowy w Zamościu

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Rejonowy w Zamościu dn. 25.01.2018 z pominięciem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

Pn. Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom Gminy Zamość.

W okresie od dnia 12.02.2018 – 07.05.2018.

Zgodnie z art. 19a ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę na realizację zadania.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty na stronie BIP Gminy Zamość w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Partyzantów 94; 22-400 Zamość lub drogą elektroniczną na adres gopszamosc@wp.pl.

Oferta realizacji zadania w załączeniu poniżej.

Zamość, dnia 01.02.2018r.

pismo Wójt
pismo PKPS
oferta PKPS str. 1
oferta PKPS str. 2
oferta PKPS str. 3
informacja KRS 1
informacja KRS 28-40