DODATEK OSŁONOWY

  • Post author:
  • Post category:Ogłoszenia

DODATEK OSŁONOWY

Od stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość (parter, sala obsługi, pokój 02)w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP): /gopszamosc/SkrytkaESP.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wysokość dochodu do dodatku osłonowego.

Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kiedy przysługuje dodatek osłonowy w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego / złotówka za złotówkę/

Dodatek osłonowy przysługuje osobie, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art.3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę (2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym) w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. Istotne jest, iż w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Rok za który jest przyjmowany dochód do obliczenia dodatku osłonowego.

Dochód do obliczenia przeciętnego miesięcznego dochodu do obliczenia dodatku osłonowego ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) 2020r. w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca,

2) 2021r. w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kiedy przysługuje wyższa kwota dodatku osłonowego.

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. 2022,poz.438).

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. Wyplata  dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.