Program „Opieka 75+” na rok 2023

Gmina Zamość realizuje Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” od 2020 roku. Program, którego celem jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej, realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu. Program „Opieka 75+” jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym  w roku 2022 te usługi nie były świadczone;
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej

Program realizowany od 01.01.2023 roku do 31.12 2023 roku
Koszt zadania –
175 152,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa
105 091,00 zł.