Bon żłobkowy

Rada Gminy Zamość w dniu 29 marca 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia „Bon Żłobkowy”.
Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym, podmiocie zatrudniającym dziennego opiekuna albo u dziennego opiekuna.
Wysokość świadczenia wynosi 400 zł miesięcznie.
Świadczenie przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny:

  • matce albo ojcu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej

Świadczenie przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej:
a) zamieszkują razem z dzieckiem na terenie Gminy Zamość,
b) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Zamość i deklarują w swoim zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Zamość, jeżeli uzyskują dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub są podatnikami podatku rolnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i wskazują w informacji w sprawie podatku rolnego jako miejsce zamieszkania Gminę Zamość,
c) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową w rozumieniu ustawy, lub prowadzą na terenie Gminy Zamość gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Z 2020 r. poz. 333)
d) nie korzystają z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, rodzicielskiego lub bezpłatnego,
2) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, lub z dziennym opiekunem niezależnie od miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsca prowadzenia działalności przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna i sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2022/2023 będą przyjmowane od 2 maja 2023 r.
Mieszkańcy Gminy Zamość mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia „Bon Żłobkowy” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 120 w formie papierowej lub w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP): /gopszamosc/SkrytkaESP.

 

wzor-wniosku-o-bon