Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Uwaga
Informujemy, iż Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego po opublikowaniu wzoru wniosku będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szczebrzeskiej 120 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.15 lub przez Internet (ePUAP), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Dodatek osłonowy przysługuje:
1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
W przypadku wniosków składanych od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. rokiem bazowym weryfikacji dochodów jest rok 2022
.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym domy węglem:
• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
Dodatek podwyższony przysługuje osobom ogrzewającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.
Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres e-
mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego:

wniosek można pobrać na stronie BIP GOPS:

https://gopszamosc.bip.lubelskie.pl/?id=54&action=details&document_id=1969362