Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać od 15 sierpnia 2023r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość pokój nr 12, piętro I, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego.

W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego .

Kryterium dochodowe

Dochód w rodzinie ucznia, który uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 600 zł na osobę.

Do wniosku należy dołączyć poniżej wskazane dokumenty o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2023 roku.


Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2023/2024

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia za miesiąc sierpień 2023r. W przypadku utraty dochodu, dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np: świadectwo pracy, zaświadczenie).

 • Odcinek lub decyzja o wysokości przyznanego świadczenia z tytułu:emerytury, renty rodzinnej, renty chorobowej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego.

 • Zaświadczenie / oświadczenie / decyzja – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  o wysokości otrzymywanych świadczeń: z tytułu
   zasiłku okresowego, zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku rodzinnego
  wraz z dodatkami do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu zamieszkania dziecka w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły, z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego.

 • W przypadku zasądzenia alimentów: wyrok sądowy zasądzający alimenty
  lub zaświadczenie Komornika Sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

 • Decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

 • Osoba bezrobotna zarejestrowana/ nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku.

 • Zaświadczenie, oświadczenie lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego. Dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł.

 • Osoba wykonująca prace dorywcze załącza oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

 • W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki
  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu
  z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

 • W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS. Dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w oświadczeniu.

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Podstawą do refundacji wydatków edukacyjnych są:
– 
faktury,
– rachunki,
-dowody wpłaty

wystawione na wnioskodawcę, dokumentujące poniesione koszty zakupów o charakterze edukacyjnym.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły , kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektor ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium szkolnego są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiłyby podstawę przyznania stypendium szkolnego jak również o zmianie sytuacji rodzinnej i dochodowej.

Opracowała: Urszula Komadowska