DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023r.

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– edycja 2023r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu przystąpił do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI  326 043,00 ZŁ.

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI  326 043,00 ZŁ.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji
  i edukacji, oraz

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z  wymienionymi orzeczeniami.

W czym pomoże asystent:

 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek oświatowych lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

lub

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem , że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2 Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2 Programu, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Ze środków Programu nie mogą być finansowane usługi asystenta świadczone przez członków rodziny i opiekunów prawnych uczestnika Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W godzinach realizacji usług asystenta osobistego nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi finansowane ze środków publicznych

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę .

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

W ramach Programu zaplanowano:

 • udział 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • udział 1 osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
 • udział 2 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • udział 3 dzieci w wieku do 16 r. ż. spełniających zapisy działu III Programu