Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu informuje, że od 15 listopada 2023 r. będą wydawane skierowania osobom uprawnionym do pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Do pomocy żywnościowej uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 1 823,60 zł i dla osoby w rodzinie 1 410,00 zł oraz spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Warunkiem otrzymania skierowania jest wypełnienie oświadczenia kwalifikującego do otrzymywania powyższej pomocy w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej osoby ubiegającej się o ww. pomoc.

Żywność będzie wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Karola Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość. Jednocześnie informujemy, że ilość i termin wydawanej żywności uzależniona jest od dostaw w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej
w Zamościu. Planowany czas realizacji ww. Programu: styczeń – grudzień 2024 r.

Osoby, zainteresowane otrzymywaniem pomocy w formie żywności proszone są o kontakt z  pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, ul Szcebrzeska 120,
w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30, tel: 84 638 20 17.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl