BON ŻŁOBKOWY NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Bon Żłobkowy” na nowy rok szkolny 2023/2024 można składać od 1 lipca 2023r.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120 /parter – sala obsługi/ w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /gopszamosc/SkrytkaESP.

Świadczenie przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej:

a) zamieszkują razem z dzieckiem na terenie Gminy Zamość,

b) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Zamość i deklarują w swoim zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Zamość, jeżeli uzyskują dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub są podatnikami podatku rolnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i wskazują w informacji w sprawie podatku rolnego jako miejsce zamieszkania Gminę Zamość,

c) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową w rozumieniu ustawy, lub prowadzą na terenie Gminy Zamość gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Z 2020 r. poz. 333)

d) nie korzystają z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, rodzicielskiego lub bezpłatnego,

2) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, lub z dziennym opiekunem niezależnie od miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsca prowadzenia działalności przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna i sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Wysokość świadczenia wynosi 400 zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia ustala się na rok szkolny, który trwa od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia roku następnego, chyba że prawo do świadczenia powstało później lub umowa o objęcie dziecka opieką została zawarta na okres krótszy.

Świadczenie „Bon Żłobkowy” przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od 1 września.

Informacje dotyczące „Bonu Żłobkowego” można uzyskać osobiście w siedzibie GOPS w Zamościu przy ul. Szczebrzeska 120 (parter, sala obsługi) lub pod numerem telefonu 84 638 52 01 w godz. od 7:30 do 15:30.

wzor-wniosku-o-bon