DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023r.

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu przystąpił do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023r. realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu Solidarnościowego,

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI: 146 880,00 ZŁ

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

WYNOSI: 146 880,00 ZŁ

Głównym celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

-osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym prawidłową realizację usług opieki wytchnieniowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

-osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w punktach wyżej.

1.Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

2.Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

W formie pobytu dziennego będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej 15 osobom niepełnosprawnym. Na jednego uczestnika programu przypada limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opiekuna świadczone w formie nieprzerwanego pobytu dziennego dla jednej osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane maksymalnie przez 12 godziny na dobę, w godzinach 6.00 – 22.00, z zachowaniem w/w limitów.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.